+48 668 187 668

Warunki wynajmu samochodów

Firma Rent Complex, zwana w treści Wynajmującym, wynajmuje Najemcy lub stronie odpowiedzialnej wspólnie z Najemcą, którego/ych podpis/y widnieją na odwrocie strony, pojazd określony w postanowieniach niniejszej umowy najmu, które Najemca przyjmuje i zobowiązuje się przestrzegać.

1. Opłata za wynajem

Najemca zapłaci wszelkie opłaty podane na pierwszej stronie umowy najmu lub wymienione w obowiązujących taryfach Wynajmującego. Zaległości płatnicze naliczane są wg stopy procentowej odsetek ustawowych, które ogłaszane są w Monitorze Polskim.

2. Wynajem i zwrot samochodu

Doba wynajmu trwa 24 godz. od chwili rozpoczęcia najmu. Przedłużenie wynajmu o 1 godz. powoduje obciążenie za następną dobę. Wynajęty Najemcy pojazd jest w dobrym stanie technicznym i pozbawiony wad. Pojazd jest wyposażony w cztery koła bez uszkodzeń. W razie uszkodzenia któregokolwiek z nich Najemca zobowiązany jest do wymiany na jego koszt kompletnego koła odpowiadającego wszelkim parametrom uszkodzonego koła. Wszelkie reklamacje dotyczące stanu technicznego pojazdu należy zgłaszać Wynajmującemu w chwili wynajmu. Najemca zobowiązany jest zwrócić pojazd z kompletem dokumentów, w stanie w jakim go wynajmował oraz w miejscu i dniu określonym w niniejszej umowie. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odebrania pojazdu od Najemcy na jego koszt w przypadku stwierdzenia użytkowania pojazdu z naruszeniem warunków niniejszej umowy.

3. Warunki używania samochodu

Wynajęty pojazd nie może być używany:

 1. przez osobę inną niż Najemca, o ile osoba ta nie została wcześniej zaakceptowana przez Wynajmującego przez wpisanie w przeznaczonym do tego miejscu, na pierwszej stronie niniejszej umowy najmu. Osoba ta powinna posiadać ważne prawo jazdy przynajmniej od roku oraz spełniać określone przez Wynajmującego warunki w zakresie minimalnego wieku tj. Gr. A, B – 21 lat, Gr. C, D, E, G, V, T – 25 lat
 2. jeśli Najemca lub inny kierowca pojazdu pozostaje pod wpływem alkoholu, leków halucynogennych, narkotyków lub innych substancji osłabiających jego świadomość i zdolność do koncentracji ,
 3. wbrew przepisom celnym, drogowym lub innym obowiązującym w miejscu użytkowania pojazdu,
 4. poza granicami Polski bez pisemnej zgody Wynajmującego,
 5. w wyścigach, rajdach lub zawodach,
 6. do przewozu osób lub rzeczy w formie podnajmu bez zgody Wynajmującego,
 7. do holowania przyczep lub innych pojazdów.

4. Uszkodzenia, utrata, kradzież

 1. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży elementów wyposażenia pojazdów segmentów A,B,C,D,E Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody do wysokości 2.500 PLN netto oszacowane na podstawie kosztorysu opracowanego w systemie Audatex. Jeżeli jednak szkoda został wyrządzona rozmyślnie lub wskutek zaniedbania ze strony Najemcy lub ze względu na jego niezdolność do prowadzenia pojazdu z powodu narkotyków lub alkoholu, odpowiedzialność Najemcy jest nieograniczona.
 2. W przypadku powstania szkody w wynajmowanym pojeździe, której wartość naprawy przekraczałaby 2.500,00 PLN netto Najemca zobowiązany jest zapłacić Wynajmującemu karę umowną w wysokości 2.500,00 PLN netto.
 3. Jeżeli Najemca spowodował wypadek i dokonał ucieczki z miejsca wypadku lub nie wykonał swoich obowiązków wynikających z punktu 5 niniejszych warunków będzie również ponosił odpowiedzialność nieograniczoną.
 4. Najemca ponosi również pełną odpowiedzialność za wszystkie straty lub szkody spowodowane podczas prowadzenia pojazdu przez nieupoważnionego kierowcę (pkt 3 a) lub wykorzystania pojazdu do zabronionych celów (pkt 3 c,d,e,f,g), jak również przez przewożone towary czy powstałe w rezultacie nieodpowiedniego postępowania z pojazdem.

5 Wypadki i kradzieże

W razie zaistnienia szkody, wypadku lub kradzieży Najemca musi natychmiast powiadomić Wynajmującego i policję. Najemca nie ma prawa do wyrażania zgody na akceptację roszczeń drugiej strony. Najemca powinien natychmiast powiadomić Wynajmującego o wszystkich uszkodzeniach spowodowanych przez pożar, kradzież lub wypadek. Nawet w przypadku niewielkich uszkodzeń Najemca zobowiązany jest przekazać Wynajmującemu pisemny raport ze szkicem sytuacyjnym. W szczególności raport z wypadku powinien zawierać nazwiska i adresy zaangażowanych osób oraz świadków zdarzenia jak również numery rejestracyjne uczestniczących pojazdów.

6. Dane personalne

Najemca uznaje, że dane personalne podane w niniejszej umowie najmu będą przetwarzane automatycznie i wyraża zgodę, by dane te były przekazywane osobom trzecim, szczególnie do celów zabezpieczenia kredytowego i/lub ubezpieczenia.

7. Odpowiedzialność Wynajmującego

Wynajmujący jest odpowiedzialny jedynie za straty lub szkody poniesione przez Najemcę lub osoby trzecie w związku z wynajmowanym pojazdem lub jego użytkowaniem, gdy straty lub szkody spowodowane zostały umyślnie lub przez rażące zaniedbanie za strony Wynajmującego. We wszystkich innych przypadkach Wynajmujący nie odpowiada, a Najemca nie będzie czynił Wynajmującego odpowiedzialnym za takie roszczenia.

8. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Wynajmujący zapewnia ubezpieczenie zgodnie z polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej wyłącznie tym osobom, które używają pojazdu za jego zgodą.

9. Ubezpieczenie pojazdu auto – casco

Poprzez akceptację OC i AC na pierwszej stronie umowy najmu w rubryce pt. Ubezpieczenie, Najemca zobowiązuje się do uiszczenia zapłaty zgodnie z aktualnym cennikiem wynajmu. W przeciwnym razie Najemca przyjmuje na siebie odpowiedzialność finansową za wszelkie uszkodzenia pojazdu lub jego części, kradzież, pożar do wysokości 16.000,- €URO. Akceptacja OC i AC nie wyklucza pełnej odpowiedzialności finansowej Najemcy w przypadku rażącego zaniedbania lub celowego naruszenia warunków najmu, przepisów prawnych lub warunków ubezpieczenia.

10. Ubezpieczenia osobowe NW

Poprzez akceptację NW na pierwszej stronie umowy najmu w rubryce pt. Ubezpieczenie, Najemca akceptuje dodatkową opłatę, zgodnie z aktualnym cennikiem i niniejszym nabywa prawo do odszkodowania w wysokości do 4.000,-PLN na osobę, które mu przysługuje z racji ubezpieczenia NW.

11. Siedziba i właściwość sądu

Niniejsza umowa najmu będzie sporządzona zgodnie z przepisami prawa polskiego. Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z niniejszą umową podlegają rozstrzygnięciu przez sąd w Gliwicach.